Sửa lỗi với dịch vụ User Profile Service trong SharePoint 2010

Bệnh

Quản trị SharePoint ấn vào User Profile Service Application


Lỗi sau xuất hiện


Cách chữa bệnh:

Dùng USLViewer down ở CodePlex, mở SharePoint Log ra. SharePoint Log lưu ở thư mục này
[Program Files]\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\LOGS


Chỉ lọc lỗi liên quan đến UserProfile. Ta thấy lỗi này

UserProfileServiceImportStatisticsWebPart:LoadControl failed, Exception: System.MissingMethodException: Method not found: ‘Boolean

Google thì sẽ thấy Microsoft công bố bản vá “SharePoint Server 2010 cumulative update package (SharePoint server-package): December 13, 2011”

http://support.microsoft.com/kb/2597014 có nhiều sữa chữa liên quan đến dịch vụ UserProfileService

Download về rồi thử vá víu xem sao nhé.

Bài trình bày về IE9 Beta tại hội thảo Microsoft Security Road Show 09/2010

Đường link để download

http://cid-70bebea0e8098e7f.office.live.com/self.aspx/.Public/General/IE9Presentation.pdf

Tạo vùng để chèn web part

Như chúng ta đã biết. MasterPage được dung để định khuôn dạng (template) cho các trang ASP.net trong SharePoint.

Thẻ <WebPartPages:WebPartZone runat=”server”> không được phép chèn trực tiếp trong MasterPage. Do đó chúng ta phải làm như sau:

 1. Tạo vùng lưu nội dung <asp:ContentPlaceHolder> trong MasterPage. Nhớ phải có Id xác định và duy nhất.

  <asp:ContentPlaceHolder Id=”PlaceHolderBanner” runat=”server”></asp:ContentPlaceHolder>

 2. Ở ASP.net page, thêm khai báo
  <%@ Register Tagprefix=”SharePoint” Namespace=”Microsoft.SharePoint.WebControls” Assembly=”Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c” %>
  <%@ Register Tagprefix=”Utilities” Namespace=”Microsoft.SharePoint.Utilities” Assembly=”Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c” %>
  <%@ Import Namespace=”Microsoft.SharePoint” %> <%@ Assembly Name=”Microsoft.Web.CommandUI, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c” %>
  <%@ Register Tagprefix=”WebPartPages” Namespace=”Microsoft.SharePoint.WebPartPages” Assembly=”Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c” %>
 3. Vẫn ở trang đó, thêm tiếp

  <asp:Content ContentPlaceHolderId=”PlaceHolderBanner” runat=”server”>

  <WebPartPages:WebPartZone runat=”server” Title=”loc:FullPage” ID=”FullPage” FrameType=”TitleBarOnly”></WebPartPages:WebPartZone>
  </asp:Content>


Quyền đọc cho SitePages phụ thuộc MasterPage

Trong SharePoint 2010, sau khi một user nào đó tạo ra một MasterPage, rồi sau đó tiếp tục tạo một SitePage thừa kế MasterPage này. Nếu MasterPage đang ở trạng thái pending, thì chỉ có người tạo và những người được cấp quyền mới xem được.

Nếu MasterPage bị rejected thì SitePage thừa kế nó sẽ chỉ được xem bởi tác giả. Do đó cần approve để SitePage có thể xem được bởi mọi người.

Các thư mục trong SharePoint 2010 – Hive14 folder

Xem link ở đây nhé.

Các thư mục trong SharePoint 2007 – Hive 12

http://mysharepointwork.blogspot.com/2010/02/sharepoint-14-hive-directory-structure.html

http://www.learningsharepoint.com/2010/06/07/14-hive-and-other-sharepoint-2010-directories/

 

Ví dụ nếu ta copy một file worldlogo.png vào thư mục C:\Program Files\Common File\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\1033\IMAGES thì sẽ reference đường link trong web page sẽ là

\_layouts\images\worldlogo.png

Bảo mật trong SharePoint 2010

SharePoint 2010 giới thiệu thêm một cơ chế bảo mật mới là Claims Based.

Dưới đây là một số link về Claims Based trong SharePoint 2010.

SharePoint 2010 Extranet and Authentication

Cho Classic Mode Authentication

Figure 1: Classic Authentication

 

Figure 2: Claims based Authentication

Lỗi FileNowFoundException khi gọi site = new SPSite(url)

Khi viết ứng dụng Console để truy xuất vào SharePoint 2010 Server, tôi gặp phải lỗi này.

SPSite site = null;

try
{
  site = new SPSite(url);
} catch (FileNotFoundException) {

Nguyên nhân là do ứng dụng Console mặc định để chế độ Build là x86. Điều này sẽ gây lỗi. Để sửa, chỉ cần chỉnh lại Platform Target trong property của Project sang x64

Thay đổi Logo và trang mặc định của SharePoint 2010

Thay đổi Logo

Thay đổi trang mặc định bằng lập trình

How to change the default page of a SharePoint site using a feature

Web Service

Một số link hay về lập trình Web Service trên nền tảng .NET

http://servicefactory.codeplex.com/

Visual Studio 2010 and .NET 4.0 training kit

Test your web site performance using Visual Studio 2010 Web Test- Load Test

Trong bài này, tôi chia xẻ một số đường link để các bạn tham khảo khi sử dụng chức năng kiểm tra tải của web server.


Web Performance Testing with Visual Studio 2010

Visual Studio Performance Testing Quick Reference Guide

Video trình bày “Web Load Testing using Visual Studio 2010”

MSDN Working with Load Test in Visual Studio 2008