Sửa lỗi với dịch vụ User Profile Service trong SharePoint 2010

Bệnh

Quản trị SharePoint ấn vào User Profile Service Application


Lỗi sau xuất hiện


Cách chữa bệnh:

Dùng USLViewer down ở CodePlex, mở SharePoint Log ra. SharePoint Log lưu ở thư mục này
[Program Files]\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\LOGS


Chỉ lọc lỗi liên quan đến UserProfile. Ta thấy lỗi này

UserProfileServiceImportStatisticsWebPart:LoadControl failed, Exception: System.MissingMethodException: Method not found: ‘Boolean

Google thì sẽ thấy Microsoft công bố bản vá “SharePoint Server 2010 cumulative update package (SharePoint server-package): December 13, 2011”

http://support.microsoft.com/kb/2597014 có nhiều sữa chữa liên quan đến dịch vụ UserProfileService

Download về rồi thử vá víu xem sao nhé.