Lỗi FileNowFoundException khi gọi site = new SPSite(url)

Khi viết ứng dụng Console để truy xuất vào SharePoint 2010 Server, tôi gặp phải lỗi này.

SPSite site = null;

try
{
  site = new SPSite(url);
} catch (FileNotFoundException) {

Nguyên nhân là do ứng dụng Console mặc định để chế độ Build là x86. Điều này sẽ gây lỗi. Để sửa, chỉ cần chỉnh lại Platform Target trong property của Project sang x64

Sửa đổi giao diện SharePoint 2010

Một số bài viết hay để các bạn tham khảo cách sửa đổi giao diện web site chạy trên SharePoint 2010

Graphics Design

creating a custom master page in sharepoint 2010

How to Create Custom SharePoint 2010 Page Layouts using SharePoint Designer 2010

Deploying a custom master page in SharePoint 2010

Starter Master Pages for SharePoint 2010

Blog with many tips to customize SharePoint site

Working with SharePoint 2010 Foundation Master Pages